Motomoxy Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) legt uit waarom Motomoxy BV (“Motomoxy”, “wij”, “ons”, “onze”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u zich als gebruiker (“Gebruiker”, “u”, “uw”) registreert op de Motomoxy marktplaats (“Marktplaats”) en welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerking. 

Wanneer u onze Marktplaats gebruikt, zult u merken dat wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken. Dergelijke technologieën zorgen ervoor dat er informatie op uw apparaat wordt geplaatst of dat er informatie, die al op uw apparaat stond, wordt verzameld. Om uit te leggen welke technologieën wij gebruiken, waarom wij dit doen en welke rechten u heeft, wordt u vriendelijk verwezen naar onze Cookieverklaring. 

Wie is verantwoordelijk en waarvoor? 

 1. Motomoxy BV, met maatschappelijke zetel te Diestsestraat 194C, 3000 Leuven, België en ingeschreven met ondernemingsnummer (BE)0755.505.383 in het RPR/RPM Leuven is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:

  a) u zich registreert op, en gebruik maakt van, onze Marktplaats;

  b) u contact met ons opneemt, via e-mail, telefoon of sociale media in verband met uw gebruik van onze Marktplaats;

  c) u zich hebt geregistreerd voor onze nieuwsbrieven of ander digitaal marketingmateriaal, of wanneer u als bestaande Gebruiker onze nieuwsbrieven of ander digitaal marketingmateriaal ontvangt.
 2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze mededeling, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected]

 3. Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen op de hoogte brengen via de Marktplaats voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Indien wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zal u expliciet gevraagd worden, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op de verwerking op basis van uw toestemming, om in te stemmen met de gewijzigde, aangepaste of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij? 

 1. Wanneer u zich registreert op de Marktplaats en deze gebruikt, verzamelen wij uw identificatiegegevens (naam, adres, inloggegevens, etc.), uw contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer, etc.), financiële informatie (gedeelte van uw bankrekeningnummer, land, valuta en uw bank), professionele informatie (BTW-nummer, bedrijfsnaam), uw activa (informatie over uw motorfiets), automatisch verzamelde informatie (bijv. IP-adres, URL's die u bezoekt), uw interacties met de Marktplaats en alle berichten en communicatie die u via de Marktplaats verstuurt en ontvangt. U begrijpt dat als u weigert om de persoonsgegevens te verstrekken die op de Marktplaats als verplicht zijn aangegeven, u niet met de Marktplaats zult kunnen werken. 

 2. Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon of sociale media verzamelen wij uw naam, contactgegevens, de inhoud van uw communicatie en de metagegevens die aan de communicatie zijn gekoppeld (bijv. welk communicatiekanaal u gebruikt, wanneer u met ons communiceerde, wie de deelnemers aan de communicatie waren, eventuele reacties, etc.). U begrijpt dat als wij niet in staat zouden zijn deze persoonsgegevens te verwerken, het beantwoorden van uw vragen moeilijk of zelfs onmogelijk zou worden. 

 3. Wanneer u onze nieuwsbrieven of ander digitaal marketingmateriaal ontvangt, gebruiken wij uw naam, contactinformatie, producten en diensten die u van of via ons hebt gekocht, uw interacties met dit materiaal nadat u het hebt ontvangen, uw interesses en uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijk materiaal. 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 1. Registratie en accountbeheer - Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen zich te registreren op de Marktplaats en deze te gebruiken voor de beoogde doeleinden, waarvoor wij vertrouwen op de noodzaak van een dergelijke verwerking om onze overeenkomst met u uit te voeren (die voornamelijk bestaat uit onze algemene voorwaarden die u hebt aanvaard).  

 2. Kopen en verkopen van motorfietsen - Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen motorfietsen te kopen of te verkopen en transacties uit te voeren in verband met die aankoop of verkoop.  
 3. Facturatie en relatiebeheer met klanten/partners - Wij verwerken uw persoonsgegevens voor facturatie en relatiebeheer waarvoor wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken, zodat wij u uw diensten kunnen blijven aanbieden of u kunnen informeren over nieuwe diensten. 

 1. Managementrapportage en statistieken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om geaggregeerde statistieken te kunnen genereren die wij gebruiken voor interne managementrapportage en voor het ontdekken van en communiceren over trends, ontwikkelingen en kansen. Wij baseren ons op ons rechtmatig belang om onze activiteiten te onderzoeken, beter te begrijpen en erover te rapporteren om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. 

 1. Ontwikkeling en verbetering van producten en diensten - Wij verwerken uw persoonsgegevens om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om onze Marktplaats en het bijbehorende dienstenaanbod te verbeteren. Wij baseren ons op ons legitieme belang om concurrerend te blijven om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. 

 1. Beveiliging - Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze Marktplaats, de gebruikers ervan, de onderliggende systemen en gegevens veilig te houden en te beschermen tegen incidenten en bedreigingen, waarvoor wij ons baseren op ons legitieme belang om onze diensten veilig te houden. 

 1. Reageren op vragen - Wij verwerken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en mededelingen waarvoor wij ons baseren op ons rechtmatig belang om te kunnen communiceren met onze gebruikers. 

 1. Verzenden van nieuwsbrieven en ander digitaal marketingmateriaal - Wij verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal toe te zenden. Voor onze bestaande gebruikers baseren wij ons op ons rechtmatig belang om u onze marketingmaterialen te sturen voor zover deze materialen betrekking hebben op onze bestaande of soortgelijke diensten die u reeds van ons hebt gekocht of gebruikt. In alle andere omstandigheden zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u dit materiaal toesturen. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. 

 1. Wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken - Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, alsmede om te voldoen aan een legitiem verzoek van bevoegde ambtenaren of vertegenwoordigers van de politie, justitiële autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, waaronder gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvoor wij ons beroepen op onze wettelijke verplichtingen. 

 1. Fusies en overnames - Wij verwerken uw persoonsgegevens om bedrijfstransacties voor te bereiden en uit te voeren, zoals fusies, overnames of splitsingen, waarvoor wij ons baseren op ons rechtmatig belang om dergelijke transacties aan te gaan. 

 2. Verdediging in geschillen en procedures - Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons te verdedigen in geschillen en gerechtelijke of andere procedures, alsook om bewijsmateriaal te verzamelen en onze verdediging voor te bereiden, waarvoor wij ons beroepen op ons rechtmatig belang om ons in dergelijke omstandigheden te kunnen verdedigen. 

Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld? 

 1. Gelieerde ondernemingen - Wij zullen uw persoonsgegevens ter beschikking stellen van andere ondernemingen die met ons gelieerd zijn. 
 2. Andere gebruikers - Wij zullen een beperkte set van persoonsgegevens delen met de andere gebruikers van onze Marktplaats, voor zover dit noodzakelijk is voor uw en hun gebruik van de Marktplaats in overeenstemming met de algemene voorwaarden, de FAQ en andere relevante documentatie die door ons wordt verstrekt. 

 3. Overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of organen - Wij zullen uw persoonsgegevens ter beschikking stellen van overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of organen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken zoals hierboven uiteengezet. 

 4. Incassobureaus - Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens over te dragen aan een incassobureau voor de afhandeling van onbetaalde facturen. 

 1. Dienstverleners - Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derde partijen om ons te helpen u de Marktplaats en de bijbehorende diensten te leveren, met u te communiceren en u ons marketingmateriaal te sturen, zoals financiële instellingen, betalingsproviders, verzekeringsmaatschappijen, externe juridische ondersteuning, accountants en marketing- en IT-dienstverleners. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor het realiseren van de bovengenoemde doeleinden. 

 1. Transportbedrijven - Wij sturen uw persoonsgegevens ook naar transportbedrijven om producten te leveren die u bij of via ons hebt besteld, voor zover die optie op u van toepassing is.  

 2. Doorgifte aan derde landen - Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming.  

Welke garanties bieden wij? 

 1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze kennisgeving vermelde doeleinden en zullen ze voor die doeleinden alleen delen met de in deze kennisgeving vermelde derden. 

 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens gedurende de volgende bewaartermijnen: 

  a) Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u zich registreert en de Marktplaats gebruikt: zolang u een account hebt op de Marktplaats en tot vijf jaar na het sluiten van uw account (d.w.z. wanneer alle mogelijke claims en acties zijn verjaard). Persoonsgegevens in verband met facturen worden 7 jaar bewaard, in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht 

  b) Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt: zo lang als nodig is om uw vraag naar behoren in overweging te nemen en te beantwoorden, of - indien uw vraag betrekking heeft op uw gebruik van de Marktplaats - voor dezelfde periode als vermeld onder punt a) hierboven. 

  c) Persoonsgegevens die worden gebruikt om u marketingmateriaal te sturen: tot het moment waarop u bezwaar maakt tegen het ontvangen van dergelijk marketingmateriaal of waarop u uw toestemming intrekt.  

  Alle bovengenoemde bewaringstermijnen zijn uiteraard onder voorbehoud van langere bewaringstermijnen die ons worden opgelegd door de wet of door bevoegde overheidsinstanties of voor zover deze persoonsgegevens worden gebruikt in lopende gerechtelijke procedures in welk geval wij ze zullen bewaren totdat ze niet langer vereist zijn voor deze gerechtelijke procedures. Gegevens die wij hebben gede-identificeerd, bijvoorbeeld geaggregeerde statistieken, worden voor onbepaalde tijd bewaard.  

   
 3. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Wij verlenen alleen toegang tot uw persoonsgegevens op een "need-to-know" basis zoals hierin wordt uitgelegd en zorgen ervoor dat iedereen die namens ons toegang heeft tot deze gegevens gebonden is aan een contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd. 

Welke rechten heb je? 

 1. Recht op toegang - U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die door ons met betrekking tot u zijn verwerkt. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moet u uitleggen tot welke gegevens u toegang wenst te krijgen. Wij behouden ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend om ons overlast of schade te berokkenen. 
   
 2. Recht op correctie - U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld gaan van een bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor om correctie wordt verzocht. 
 3. Recht op wissen - U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven omschreven doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking onwettig is. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek om verwijdering zullen toetsen aan: 

  a) onze doorslaggevende belangen of die van een derde, voor zover wettelijk toegestaan;

  b) wettelijke of reglementaire verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen die in tegenspraak kunnen zijn met een dergelijke verwijdering. 

In plaats van verwijdering kunt u ons ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven omschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure. 

 1. Recht van verzet - U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet uitleggen welke ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met uw bijzondere omstandigheden een dergelijk verzet rechtvaardigen. Deze uitleg is niet nodig wanneer u zich verzet tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. 

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht een kopie te vragen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. 

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen - Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] voor alle aangelegenheden betreffende de rechten van de betrokkene. Een e-mail met het verzoek een recht uit te oefenen, mag niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover die verwerking verder gaat dan voor de behandeling van uw verzoek nodig is. 

In dat verzoek moet duidelijk worden vermeld en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor, indien zulks wettelijk vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Dit vragen wij om te voorkomen dat onbevoegden misbruik zouden maken van uw rechten. 

Wij zullen u onverwijld op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen. 

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u ons steeds contacteren via het e-mailadres vermeld in de eerste paragraaf van deze clausule. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).