Verkoopsvoorwaarden Motomoxy

Deze aanvullende voorwaarden voor de verkoop van motorfietsen door Motomoxy (de "Voorwaarden") zijn van toepassing wanneer u een motorfiets koopt die door Motomoxy wordt verkocht. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de Marktplaats, door u aanvaard bij het registreren van uw account, blijven van toepassing. Klik [hier] om de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Marktplaats te raadplegen. 

Algemene bepalingen 

 1. Wij, Motomoxy BVeen vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, België, Diestsestraat 194C, ingeschreven met ondernemingsnummer 0755.505.383 en BTW-nummer BE0755.505.383 in het RPR/RPM Leuven ("Motomoxy", "wij" of "ons")bieden een online platform (www.motomoxy.comwaar wij motorfietsen verkopen aan u, een particuliere of professionele koper (de "Koper" of "u") via een systeem van veilingen (de "Marktplaats").  
 1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen op basis van enige geldige reden daartoe, met inbegrip van een gewijzigd bedrijfsklimaat of gewijzigd bedrijfsbeleidDe voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw aankoop (d.w.z. op het moment dat u de veiling wint) zijn van toepassing op de verkoop. Indien wij deze voorwaarden vertalen in andere talen, prevaleert de Engelse versie.  
 1. De informatie die wij op onze website verstrekken, zoals, zonder beperking, ons Privacybeleid, FAQen de geografische reikwijdte van onze diensten, wordt geacht deel uit te maken van onze contractuele relatie. U wordt aangeraden deze informatie zorgvuldig te lezen.  

Contractuele relatie 

 1. Een verkooptransactie die via onze Marktplaats tot stand komt, wordt rechtstreeks tussen ons en de Koper tot stand gebracht  

Algemene rechten en verplichtingen 

 1. U garandeert dat elke transactie die door u wordt ondernomen, bedoeld is om echt en wettig te zijn.  
 1. De Kopers verbinden zich ertoe steeds alle toepasselijke wetten, reglementen en andere wettelijke en administratieve bepalingen na te leven, met inbegrip van alle vereisten in verband met de verkoop, levering en export/invoer van motorfietsen en, waar nodig, de toepasselijke bepalingen van het consumentenrecht. De koper van een motorfiets moet op de hoogte zijn van eventuele invoerrechten of beperkingen die van toepassing zijn in het land van bestemming, en het zal zijn verantwoordelijkheid zijn om ons te informeren over eventuele relevante kwesties in dat verband. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige inbreuk op dergelijke bepalingen.  
 1. Motomoxy garandeert dat wij alleen motorfietsen zullen verkopen die veilig en zonder gebreken zijn. Wij kunnen een motorfiets met gebreken verkopen met een duidelijke, nauwkeurige en volledige beschrijving van al die gebreken.  
 1. Als u een niet-professionele koper (consument) bent, is de garantie die wij verlenen voor leveringen van tweedehands motorfietsen beperkt tot 1 jaar vanaf de datum van levering. Voor nieuwe motorfietsen bedraagt de garantieperiode 2 jaar vanaf de leveringsdatum. Deze garantie is niet van toepassing op gebreken waarover de koper vooraf door Motomoxy is geïnformeerd overeenkomstig dit artikel punt 3U kunt alleen aanspraak maken op deze garantie als u zorgvuldig met de motorfiets bent omgegaan. Dit betekent dat u zich als een verantwoordelijk persoon redelijk gedraagt en al het nodige doet om (voorzienbare) schade te voorkomen en om bij verder gebruik toename van schade te voorkomen. U dient te allen tijde de gebruiksaanwijzingen van Motomoxy en/of de fabrikant zorgvuldig op te volgen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot richtlijnen voor onderhoud, de procedure voor vervanging en reserveonderdelen, en de veiligheidsvoorschriften. Defecten veroorzaakt door ongelukken, normale slijtage of preventieve vervangingen vallen niet onder deze garantie.  
 1. Indien u een professionele Koper bent, verlenen wij alleen garantie voor leveringen binnen de door de fabrikant aangegeven grenzenvoor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving (bijv. artikelen 1641-1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). 
 1. Elk gebrek dient schriftelijk aan Motomoxy te worden gemeld uiterlijk binnen twee maanden nadat het gebrek bekend is geworden. 

Recht op annulering 

 1. Veilingen op onze Marktplaats worden niet beschouwd als openbare veilingen onder de EU Richtlijn betreffende consumentenrechten nr. 2011/83. Wanneer de koper een niet-professionele koper (consument) is die de motorfiets hoofdzakelijk voor privégebruik koopt en zijn vaste verblijfplaats in de EU, de EER of het Verenigd Koninkrijk heeft, heeft de consument het wettelijke recht om de koopovereenkomst binnen een periode van 14 dagen vanaf de levering van de motorfiets zonder enige rechtvaardiging te annuleren, op voorwaarde dat hij de motorfiets alleen heeft uitgeprobeerd om de kenmerken en werking ervan te onderzoekenNa een tijdige kennisgeving van de annulering aan onsmoet de Koper de aangekochte motorfiets binnen een nieuwe termijn van 14 dagen terugsturen. De Koper dient de motorfiets in de originele verpakking terug te sturen. Indien de motorfiets door de Koper is beschadigd of bekrast en daardoor een waardevermindering heeft ondergaan, kunnen wij aanspraak maken op een vergoeding van het waardeverlies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Na een correcte terugzending zal het volledige aankoopbedrag aan de Koper worden terugbetaald, met uitzondering van eventuele speciale leveringskosten in het geval de Koper een speciale levering wenste.  

Veilingprocedure 

 1. Wij organiseren geen technische keuringen of proefritten van motorfietsen die als een kavel worden aangeboden. Onze bewaringsdiensten voor motorfietsen die via onze Marktplaats worden aangeboden, zijn onderworpen aan onze voorwaarden voor dergelijke bewaringsdiensten. 
 1. Wij verkopen alleen motorfietsen op de Marktplaats door middel van veilingen. Dit betekent dat een motorfiets wordt gepubliceerd op onze Marktplaats als een veilingkavel gedurende een vaste periode, waarvan de duur wordt gekozen door Motomoxy en kan niet worden gewijzigd, tenzij in het geval van een last-minute bod, zoals hieronder verder wordt uitgelegdWij stellen een vaste richtprijs voor het kavel, die niet kan worden gewijzigd na de publicatie van het kavel en die niet bekend wordt gemaakt aan de kandidaat-bieders. De publicatie van het kavel houdt in dat wij ons ertoe verbinden het kavel te verkopen als de richtprijs in de loop van de veiling wordt bereiktAlle geïnteresseerde kandidaat-bieders hebben het recht een openbaar gemaakt en bindend bod uit te brengen op het kavelEen bod is een bindende verplichting om het bedrag van het bod te betalen als het niet door een andere bieder wordt overbodenElk bod dat het hoogste bestaande bod op het ogenblik van het bod overbiedt, zal onmiddellijk openbaar worden gemaakt op de pagina van de kavel.  Indien de richtprijs aan het einde van de veiling niet is bereikt, wordt het kavel niet verkocht en staat het ons vrij de motor als een nieuw kavel te publiceren. Indien aan het einde van de veiling het hoogste bod op een kavel hoger is dan de richtprijs die voor de kavel is vastgesteld, gaan Motomoxy en de hoogste bieder automatisch en zonder verdere formaliteiten een koopovereenkomst aan.  
 1. Een bod dat onze Marktplaats in real time heeft bereikt tijdens de laatste minuut van een veiling zal resulteren in een verlenging van de veiling met één minuut. Deze verlenging zal voortdurend worden herhaald indien een nieuw bod zou worden uitgebracht tijdens de verlengde minuut. Elk bod tijdens de laatste seconden van een veiling wordt gedaan op risico van de bieder en wij zullen geen discussies of geschillen accepteren als een dergelijk bod na het verstrijken van de veiling in onze systemen wordt ontvangen  
 1. Motomoxy kan een kavel voorstellen met een "Koop nu" prijs die bekend wordt gemaakt aan de kandidaat-bieders. Het eerste bod dat gelijk is aan deze prijs zal onmiddellijk resulteren in een verkoop van het kavel, en de veiling zal onmiddellijk worden beëindigd. Andere bieders mogen dit bod niet overbieden.   
 1. Indien de richtprijs in de loop van de veiling niet wordt bereikt, wordt het kavel niet verkocht en staat het Motomoxy vrij het kavel als een nieuw kavel te publiceren.  

Levering en vervoer 

 1. Na een succesvolle verkoop, nodigen wij de Koper uit om het verschuldigde bedrag zoals vermeld in artikel 'vergoedingen en betaling' binnen 3 werkdagen op onze rekening te storten. Na ontvangst van de betaling, zullen wij de kavel binnen 3 werkdagen aan de Koper verzenden, tenzij anders overeengekomenHet vervoer en de aflevering van de motorfiets aan de Koper geschiedt zoals aangegeven in de omschrijving van de kavel, tenzij anders overeengekomen. Indien de bezorgdiensten van Motomoxy worden ingeschakeld, zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Motomoxy is verantwoordelijk voor de goederen tussen het moment van de verkoop en de levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen 

Vergoedingen en betaling  

 1. Na een succesvol hoogste bod zal de Koper het bedrag van de biedprijs betalen, de bijkomende transport- of leveringskosten zoals aangegeven in de beschrijving van de kavel (indien van toepassing) of zoals anderszins overeengekomen tussen de partijen en eventuele van toepassing zijnde belastingen en heffingenEen afrekeningsformulier zal een overzicht geven van het verschuldigde bedrag.  
 1. Betalingen worden gedaan via onze betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met hun voorwaarden. Zij worden genoemd in onze FAQ.  
 1. In geval van laattijdige betaling van de koopprijs kan Motomoxy besluiten de koopovereenkomst te ontbindenin welk geval wij de kavel voor een nieuwe veiling kunnen uitgeven. Motomoxy is echter gerechtigd de betalingstermijn te verlengen en/of de verplichting van de Koper tot betaling van de koopprijs af te dwingen.  
 1. In geval van laattijdige betaling krachtens deze Voorwaarden en krachtens elk verkoopcontract is de schuldenaar vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd tegen de rentevoet bepaald door de Belgische wet van augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand indien de schuldenaar een handelsonderneming is, en tegen de Belgische wettelijke intrestvoet indien de schuldenaar een consument is.  
 1. De door ons aanvaarde betalingswijzen staan vermeld in de FAQ.  

Persoonsgegevens 

 1. Om onze diensten te kunnen verlenen, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals verder wordt beschreven in onze PrivacyverklaringWij hebben het recht om ons Privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken.  

Toepasselijk recht 

 1. Deze Voorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en u worden beheerst door Belgisch rechtonverminderd het recht van een Koper die optreedt als consument met een vaste verblijfplaats in de EU om de wetten inzake consumentenbescherming toe te passen die geldig zijn in het land waar hij verblijft. Wettelijke instrumenten van internationaal privaatrecht, zoals het Verdrag van Wenen inzake de internationale verkoop van roerende lichamelijke zaken zijn niet van toepassing op verkoopovereenkomsten onder deze Voorwaarden.  

Geschillen en bevoegdheid 

 1. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en elke koopovereenkomst die onder deze Voorwaarden wordt gesloten, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op consumenten. 
 1. Bovendien bestaat bij een geschil tussen een consument met vaste verblijfplaats in een EU-lidstaat de mogelijkheid van onlinegeschillenbeslechting - zie de website voor onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/odr