Gebruikersvoorwaarden

Algemene bepalingen 

 1. Wij, Motomoxy BV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, België, Diestsestraat 194C, ingeschreven met ondernemingsnummer 0755.505.383 en BTW-nummer BE0755.505.383 in de RPR/RPM Leuven (“Motomoxy”, “wij”, “ons”), bieden een online platform aan (www.motomoxy.com) waar particuliere en professionele Verkopers motorfietsen kunnen verkopen, en particuliere en professionele Kopers motorfietsen kunnen kopen via een systeem van veilingnotering (de “Marktplaats”). De Verkopers en Kopers die deelnemen aan dit veilingplatform (gezamenlijk “Gebruikers” genoemd) moeten geregistreerd zijn om een account te verkrijgen. De registratie vereist een uitdrukkelijke aanvaarding van onze bepalingen en voorwaarden, die hierin zijn opgenomen (de “Voorwaarden”). Als u zich individueel of als vertegenwoordiger van uw organisatie registreert als Gebruiker van onze Marktplaats, verzoeken wij u met aandrang deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen, omdat u geacht wordt deze Voorwaarden te hebben aanvaard en u dus gebonden bent aan een raamcontract met ons dat uw gebruik van onze Marktplaats regelt (het “Contract”). Dit Contract zal door ons worden gearchiveerd, maar zal niet voor u beschikbaar zijn. 

 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen of aan te passen op basis van enige geldige reden daartoe, met inbegrip van een gewijzigde bedrijfsomgeving of gewijzigd bedrijfsbeleid. Het feit dat deze Voorwaarden worden gewijzigd, zal worden gepubliceerd op onze website en zal per e-mail worden meegedeeld aan onze geregistreerde Gebruikers. Onze bijgewerkte Voorwaarden kunnen worden gedownload van onze website. Gewijzigde Voorwaarden treden in werking 15 kalenderdagen na een dergelijke kennisgeving, tenzij de urgentie een snellere toepassing vereist. Op alle lopende veilingen blijven de Voorwaarden van toepassing die van toepassing waren toen de veiling voor het eerst als veilingkavel op onze Marktplaats werd gepubliceerd, totdat de veiling wordt beëindigd. Als u onze Marktplaats als Verkoper of kandidaat-koper blijft gebruiken, aanvaardt u automatisch de gewijzigde Voorwaarden en ziet u af van de voornoemde opzegtermijn van 15 dagen. Als u of uw bedrijf gewoonlijk algemene voorwaarden hanteert voor verkoop- of aankooptransacties, zullen dergelijke voorwaarden niet van toepassing zijn op uw gebruik van onze Marktplaats, noch op de verkoopcontracten die via onze Marktplaats worden overeengekomen. Indien wij deze Voorwaarden vertalen in andere talen, zal de Engelse versie prevaleren.  

 3. De informatie die wij op onze website verstrekken, zoals, zonder beperking, onze Privacyverklaring, FAQ, de geografische reikwijdte van onze diensten, wordt geacht deel uit te maken van onze contractuele relatie. U wordt aangeraden deze informatie zorgvuldig te lezen. In deze documentatie leggen wij onder andere uit dat, wanneer wij onze eigen motorfietsen te koop aanbieden op onze Marktplaats, deze een voorkeursbehandeling zullen krijgen in de zin dat zij prominenter op de Marktplaats zullen worden getoond en als eerste in de zoekresultaten zullen worden getoond. De parameters die gebruikt worden voor de rangschikking van motorfietsen op de Marktplaats worden uitgelegd in de FAQ. Als we ondersteunende diensten van derden via onze Marktplaats aanbieden, zullen we deze ook in de FAQ uitleggen. 

Contractuele betrekkingen 

 1. Een verkoopstransactie die via onze Marktplaats tot stand komt, komt rechtstreeks tot stand tussen een Verkoper en een Koper, en beide partijen bij de transactie hebben wederzijds rechtstreekse verplichtingen tot uitvoering van hun koopovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij niet aansprakelijk voor de informatie die door de partijen bij een transactie wordt verstrekt, noch aansprakelijk voor de levering van goederen, noch voor de betalingsverplichtingen van de partijen met betrekking tot aankopen of terugbetalingen. Iedere gebruiker gaat op eigen risico een aankooptransactie aan.   

 2. Verkopers en Kopers zullen de Voorwaarden respecteren in hun relatie met ons, alsook in hun onderlinge relatie. Indien een Verkoper echter zijn eigen voorwaarden duidelijk zichtbaar als onderdeel van een kavel ter beschikking stelt, zullen deze voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst die tussen de Verkoper en de Koper wordt gesloten.  

 3. In geval van geschillen of discussies tussen Verkopers en Kopers over hun transacties, de kwaliteit van de goederen, de levering en elke andere kwestie, kunnen wij tussenkomen als bemiddelaar indien wij van mening zijn dat dit een correcte actie zou zijn, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. De gegevens op onze servers kunnen dienen als bewijs van transacties die hebben plaatsgevonden op onze Marktplaats en kunnen in het bijzonder het bestaan van een koopovereenkomst tussen een Koper en een Verkoper bewijzen.  

Account registratie 

 1. Gebruikers die optreden als Verkopers en/of Kopers moeten een account aanmaken om verkooptransacties te kunnen uitvoeren op onze Marktplaats. Wanneer u uzelf of uw bedrijf registreert, verklaart u expliciet dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden als individu of als bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf.    

 2. Professionele handelaren (natuurlijke personen en bedrijven) en particulieren die voornamelijk handelen voor niet-zakelijke doeleinden (“consumenten”) kunnen een account openen als Gebruiker door middel van registratie en kunnen optreden als Verkoper of Koper van motorfietsen (B2B, B2C, C2B, C2C). Om een account te openen, moet u ten minste 18 jaar oud zijn. Gebruikers van onze Marktplaats moeten een permanente inwoner zijn van een land dat deel uitmaakt van ons territoriale bereik van diensten zoals beschreven in onze FAQ.  

 3. Wij hebben het recht u om de relevante informatie te vragen voor uw identificatie of de identificatie van het bedrijf dat door u wordt vertegenwoordigd. Wij kunnen uw identificatie verifiëren via een bericht naar een door u opgegeven telefoonnummer en/of via een link in een e-mail die naar het door u opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, kunnen worden verstrekt aan de andere Gebruikers van de Marktplaats om transacties mogelijk te maken en aan derden, zoals onze leveranciers van betalingsdiensten of, bij uitzondering, een bevoegde autoriteit indien wij verplicht zijn om een dergelijke openbaarmaking uit te voeren. Wanneer u het registratieformulier invult, zult u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken, en u zult in het bijzonder correct aangeven of u zich al dan niet inschrijft als professionele handelaar (individuele persoon of bedrijf) of als niet-professionele particulier. Indien uw gegevens veranderen, bent u verplicht deze onverwijld aan te passen.  

 4. In de loop van het registratieproces zult u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Marktplaats voor transacties, samen met mogelijke andere verificatiemethoden die wij kunnen vragen. U moet dergelijke authenticatiegegevens vertrouwelijk houden en elk risico van openbaarmaking aan derden vermijden. In geval van schending van de vertrouwelijkheid, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en handelen in overeenstemming met onze instructies. Alle handelingen die via uw account worden verricht, worden geacht door u te zijn verricht en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke handelingen.  

Algemene rechten en verplichtingen 

 1. U garandeert dat elke transactie die door u wordt ondernomen, bedoeld is om echt en wettig te zijn.  

 2. Verkopers en Kopers verbinden zich ertoe steeds alle toepasselijke wetten, reglementen en andere wettelijke en administratieve bepalingen na te leven, met inbegrip van alle vereisten in verband met de verkoop, levering en uitvoer/invoer van motorfietsen en, waar nodig, de toepasselijke bepalingen van het consumentenrecht. De koper van een motorfiets moet op de hoogte zijn van eventuele invoerrechten of beperkingen die van toepassing zijn in het land van bestemming, en het zal zijn verantwoordelijkheid zijn om de verkoper te informeren over eventuele relevante kwesties in dat verband. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inbreuk op dergelijke bepalingen.  

 3. Wij beslissen naar eigen goeddunken hoe wij de aangeboden kavels op de Marktplaats vermelden en rangschikken. Als wij specifieke parameters invoeren voor de rangschikking van de kavels na een zoekopdracht, zullen wij deze parameters toelichten via een hyperlink op de webpagina's van onze Marktplaats.   

 4. Motomoxy biedt de Marktplaats aan als platform voor transacties tussen Kopers en Verkopers. Daarnaast is Motomoxy gerechtigd haar eigen motorfietsen op de Marktplaats te koop aan te bieden.  

 5. Het is niet toegestaan om een bod te plaatsen op uw eigen kavels, noch om iemand te vragen een vals bod te plaatsen om de biedprijs te verhogen. Dergelijke handelingen zullen worden beschouwd als fraude en wezenlijke schending van ons contract.  

 6. Een directe transactie tussen een Verkoper en een bieder die is overeengekomen via een ander medium dan onze Marktplaats met betrekking tot een motorfiets die werd aangeboden als een lot op onze Marktplaats, zal worden beschouwd als gedaan met het doel om onze commissie te ontlopen. Een dergelijke actie zal worden beschouwd als een frauduleuze actie en een wezenlijke schending van ons contract. 

Recht op annulering 

 1. Veilingen op onze Marktplaats worden niet beschouwd als openbare veilingen onder de EU Richtlijn nr. 2011/83 betreffende consumentenrechten. Wanneer de verkoper een professionele handelaar is en de koper een niet-professionele koper (consument) die de motorfiets hoofdzakelijk voor privégebruik koopt en zijn vaste verblijfplaats in de EU, de EER of het Verenigd Koninkrijk heeft, heeft de consument het wettelijke recht om de koopovereenkomst binnen een periode van 14 dagen vanaf de levering van de motorfiets zonder enige rechtvaardiging te annuleren, op voorwaarde dat hij de motorfiets alleen heeft uitgeprobeerd om de kenmerken en werking ervan te onderzoeken. Na een tijdige kennisgeving van de annulering aan de Verkoper, moet de Koper de aangekochte motorfiets binnen een nieuwe termijn van 14 dagen terugsturen. De Koper dient de motorfiets in de originele verpakking terug te sturen. Indien de motorfiets door de Koper is beschadigd of bekrast en daardoor een waardevermindering heeft ondergaan, kan de Verkoper aanspraak maken op een vergoeding voor het waardeverlies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument. Na een correcte terugzending zal de volledige aankoopprijs aan de Koper worden terugbetaald, met uitzondering van eventuele speciale leveringskosten in het geval de Koper een speciale levering wenste. In geval van annulering zullen wij de door ons ingehouden commissies aan de Koper terugbetalen.

Aanbieden van motorfietsen als veilingkavels en veilingprocedure 

 1. Als u een motorfiets als kavel op onze Marktplaats wilt verkopen, zult u de vereiste technische stappen volgen om de kavel te uploaden en zult u een nauwkeurige beschrijving en specificaties verstrekken zoals door ons wordt vereist, met inbegrip van foto's, en zult u de documenten verstrekken die wij nodig hebben zoals aangegeven op de Marktplaats. Door het uploaden van een motorfiets garandeert u dat u het recht hebt om de motorfiets te verkopen en dat de verkoop geen inbreuk maakt op enig legitiem recht van een derde partij. Wij kunnen de kavel die u van plan bent te verkopen beoordelen op basis van de foto's, documenten en andere door u verstrekte informatie en wij hebben het recht om de voorgestelde verkoop zonder rechtvaardiging te weigeren.  

 2. Wij organiseren geen technische keuringen of proefritten van motorfietsen die als kavel worden aangeboden. Onze bewaringsdiensten voor motorfietsen die via onze Marktplaats worden aangeboden, zijn onderworpen aan onze voorwaarden voor dergelijke bewaringsdiensten. 

 3. Verkopers kunnen alleen motorfietsen op de Marktplaats verkopen door middel van veilingen. Dit betekent dat een motorfiets wordt gepubliceerd op onze Marktplaats als een veilingkavel gedurende een vaste periode, waarvan de duur wordt gekozen door Motomoxy die niet worden gewijzigd, tenzij in het geval van een last-minute bod, zoals hieronder verder wordt uitgelegd. De Verkoper stelt een vaste richtprijs voor de kavel, die niet kan worden gewijzigd na de publicatie van de kavel en die bekend wordt gemaakt aan ons, maar niet aan de kandidaat-bieders. De publicatie van de kavel impliceert dat de Verkoper zich ertoe verbindt de kavel te verkopen indien de richtprijs in de loop van de veiling wordt bereikt. Alle geïnteresseerde kandidaat-bieders hebben het recht een openbaar gemaakt en bindend bod op de kavel uit te brengen. Een bod is een bindende verbintenis om het bedrag van het bod te betalen indien het niet door een andere bieder wordt overboden. Elk bod dat het hoogste bestaande bod op het ogenblik van het bod overbiedt, zal onmiddellijk openbaar worden gemaakt op de pagina van de kavel.  Indien de richtprijs aan het einde van de veiling niet is bereikt, wordt de kavel niet verkocht en is de verkoper vrij om de motor als een nieuw kavel te publiceren. Indien aan het einde van de veiling het hoogste bod op een kavel hoger is dan de richtprijs die voor de kavel is vastgesteld, sluiten de Verkoper en de hoogste bieder automatisch en zonder verdere formaliteiten een koopovereenkomst.  

 4. Een bod dat onze Marktplaats in real time heeft bereikt tijdens de laatste minuut van een veiling zal resulteren in een verlenging van de veiling met één minuut. Deze verlenging zal voortdurend worden herhaald indien een nieuw bod zou worden uitgebracht tijdens de verlengde minuut. Elk bod tijdens de laatste seconden van een veiling wordt gedaan op risico van de bieder en wij zullen geen discussies of geschillen accepteren als een dergelijk bod na het verstrijken van de veiling in onze systemen wordt ontvangen.   

 5. De Verkoper kan een kavel voorstellen met een “Koop nu”-prijs die aan de kandidaat-bieders bekend wordt gemaakt. Het eerste bod dat gelijk is aan deze prijs leidt onmiddellijk tot de verkoop van de kavel, en de veiling wordt onmiddellijk beëindigd. Andere bieders mogen dit bod niet overbieden.   

 6. Indien de richtprijs in de loop van de veiling niet wordt bereikt, wordt de kavel niet verkocht en staat het de verkoper vrij de kavel als een nieuw kavel uit te geven.

Levering en vervoer 

 1. Na een succesvolle verkoop nodigen wij de Koper uit om het verschuldigde bedrag zoals vermeld in artikel 'Vergoedingen en betaling' binnen 3 werkdagen op onze rekening te storten. Na ontvangst van de betaling, zullen wij de Verkoper informeren en verzoeken om verzending van de kavel naar de Koper binnen 3 werkdagen, tenzij de partijen bij de verkoop anders overeenkomen. Het transport en de levering van de motorfiets aan de Koper zal geschieden zoals door de Verkoper aangegeven in zijn beschrijving van de kavel, tenzij anders overeengekomen. Indien de leveringsdiensten van Motomoxy worden ingeschakeld, zullen onze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor levering, noch voor transport, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Verkoper is verantwoordelijk voor de goederen tussen het moment van de verkoop en de levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, tenzij de partijen onderling anders overeenkomen.  

Vergoedingen en betaling 

 1. Het gebruik van het schattingstool op de Marktplaats wordt in rekening gebracht tegen het bedrag dat op de Marktplaats wordt getoond. Wij behouden ons het recht voor om de prijs in de toekomst naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke prijswijziging zal alleen van toepassing zijn op nieuwe uploads van motorfietsen in de schattingstool nadat de prijswijziging is gecommuniceerd via de Marktplaats. Professionele verkopers kunnen ervoor kiezen om een abonnement te nemen, waarvan het bedrag op de Marktplaats zal worden geadverteerd, waardoor professionele verkopers zoveel motorfietsen kunnen uploaden als ze willen via de schattingstool. Alle bedragen die op de Marktplaats worden geadverteerd, zijn in EUR en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.  

 2. De Verkoper en de Koper betalen elk een vaste commissie aan ons, waarvan het bedrag op de Marktplaats wordt vermeld voordat de Verkoper en de Koper gehouden zijn deze commissie te betalen, per verkoopcontract. 

 3. Na een succesvol hoogste bod zal de Koper het bedrag van de biedprijs betalen, de bijkomende transport- of leveringskosten zoals aangegeven in de beschrijving van de kavel (indien van toepassing) of zoals anderszins overeengekomen tussen de partijen, alle toepasselijke belastingen en heffingen en een bijkomende commissie zoals in clausule 8.2 hierboven. Een afrekeningsformulier zal een overzicht geven van het verschuldigde bedrag.  

 4. De commissie van de koper aan ons is een vast bedrag volgens bovenstaand artikel 8.2. dat door ons zal worden ingehouden.  

 5. Van het resterende bedrag zullen wij de commissie van de Verkoper aan ons aftrekken, die eveneens een vast bedrag is volgens clausule 8.2 hierboven voordat het bedrag aan de Verkoper wordt overgemaakt.  

 6. Betalingen worden gedaan via onze betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met hun voorwaarden. Zij worden genoemd in onze FAQ.  

 7. In geval van niet tijdige betaling van de koopprijs kan een Verkoper besluiten de koopovereenkomst te ontbinden, in welk geval hij de kavel kan publiceren voor een nieuwe veiling. De Verkoper heeft echter het recht de betalingstermijn te verlengen en/of de verplichting van de Koper tot betaling van de koopprijs af te dwingen. In dit laatste geval zal hij de commissie van de Verkoper en de Koper betalen zodra hij betaling of gedeeltelijke betaling van de koopprijs heeft ontvangen.  

 8. In geval van laattijdige betaling uit hoofde van dit contract en uit hoofde van elk verkoopcontract is de debiteur vanaf de vervaldag en zonder ingebrekestelling interesten verschuldigd tegen de rentevoet bepaald door de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand indien de debiteur een handelsonderneming is, en tegen de Belgische wettelijke intrestvoet indien de debiteur een consument is.

 9. De door ons aanvaarde betalingswijzen staan vermeld in de FAQ.  

Specifieke bepalingen voor verkopers 

 1. Bij het plaatsen van een motorfiets voor een voorgenomen verkoop op onze Marktplaats, moet de Verkoper waarheidsgetrouwe foto's uploaden die een waarheidsgetrouw en duidelijk beeld geven van de motorfiets en de staat waarin deze verkeert.  Bovendien moet de Verkoper een correcte beschrijving geven van de motorfiets, met inbegrip van alle kenmerken of eigenschappen die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de schatting van de motorfiets, en de Verkopers moeten een waarheidsgetrouwe en duidelijke kopie uploaden van de documenten die wij nodig hebben.  

 2. Op basis van de aan ons verstrekte informatie zullen wij een de visu-schatting van de motorfiets uitvoeren, die zal worden uitgevoerd met behulp van een schattingstool, een softwaretoepassing waarin kunstmatige intelligentie is verwerkt. Het resultaat van onze schatting is afhankelijk van de waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de aan ons verstrekte informatie, en deze schatting moet worden beschouwd als een indicatieve waarde die niet bindend is voor de Verkoper. Deze indicatieve waarde zal niet worden gepubliceerd noch meegedeeld aan kandidaat-kopers. Het staat de Verkoper vrij zijn eigen richtprijs en zijn eigen “Koop nu”-prijs vast te stellen. Wij hebben echter steeds het recht om de publicatie van een veilingkavel te weigeren en kunnen dit in het bijzonder doen indien wij van oordeel zijn dat de Verkoper een onrealistische “Nu kopen”-prijs zou vragen die tot geschillen met de Koper zou kunnen leiden, of indien wij van oordeel zijn dat de beschrijving die de Verkoper van plan is te publiceren misleidende informatie voor de bieders zou kunnen bevatten. Dit laatste impliceert echter niet dat wij ons ertoe verbinden een uitgebreide controle uit te voeren op de door de Verkopers verstrekte informatie, noch dat wij de juistheid garanderen van de door de Verkopers gepubliceerde informatie.  

 3. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het resultaat van onze schatting. De Verkoper blijft verantwoordelijk voor zijn eigen schatting van een kavel, al dan niet met ondersteuning van derden.  

 4. Wanneer een kavel op onze Marktplaats wordt gepubliceerd, kan deze niet worden ingetrokken tot het einde van de veiling. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij op uw verzoek besluiten de kavel in te trekken, bijvoorbeeld wanneer het duidelijk is dat er een fout is gemaakt of in gevallen waarin bieders beschermd moeten worden tegen mogelijk schadelijke situaties. Wanneer een kavel is gepubliceerd, mag u de betreffende motorfiets tot het einde van de veiling niet via een ander kanaal te koop aanbieden.  

 5. U garandeert dat u alleen motorfietsen zult verkopen die veilig en zonder gebreken zijn. U mag een motorfiets met gebreken verkopen indien u een duidelijke, nauwkeurige en volledige beschrijving geeft van al die gebreken. 

 6. Onverminderd uw rechten zoals uitgelegd in onze Privacyverklaring en in artikel 'Intellectuele eigendom, sectie 2' hieronder, begrijpt u dat alle informatie met betrekking tot uw professioneel gebruik van, of gegenereerd vanwege uw gebruik van, de Marktplaats evenals de interacties en transacties die u hebt met Kopers zoals geregistreerd op of via onze Marktplaats, aan ons toebehoort en niet voor u toegankelijk zal worden gemaakt. Deze gegevens zijn toegankelijk voor ons. Persoonsgegevens van Kopers worden alleen met u gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor u om de verkoop te voltooien. 

Aanvaardbaar gebruik 

 1. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan om:

  - inhoud te uploaden of te posten die vals of misleidend, lasterlijk, illegaal of anderszins schadelijk is voor andere gebruikers of derden;

  - spam-, reclame- of marketingberichten te plaatsen die verder gaan dan de informatie die nodig is om uw kavel en uw bijbehorende diensten en garanties te beschrijven;

  - computervirussen of enige andere vorm van schadelijke code te verspreiden;

  - technische middelen te gebruiken, in het bijzonder robot-, scraper- of extractietools, om automatisch gegevens van onze website te verzamelen;

  - te proberen ongeoorloofde toegang tot onze systemen te verkrijgen, hackeraanvallen uit te voeren, te proberen veiligheidsbepalingen te omzeilen of op enigerlei andere wijze te interfereren met onze diensten en communicatie;

  - de softwarecode die voor de uitvoering van onze diensten wordt gebruikt, te kopiëren, te analyseren, te re-engineeren of te wijzigen.   

Intellectuele eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en sui generis databaserechten van de Marktplaats en onze database, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, software in objectcode of broncode, afbeeldingen, ontwerp, foto's en ander materiaal, liggen en blijven bij ons, onze leveranciers of licentiegevers. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden, verlenen wij u een persoonlijk, herroepbaar en niet-exclusief recht om onze Marktplaats en de daarin vervatte technologie te gebruiken, uitsluitend met het doel om motorfietsen te verkopen of te kopen. 

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en sui generis databankrechten van de inhoud die u uploadt met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten op de teksten en foto's liggen bij u. U verleent ons een persoonlijk, herroepbaar en niet-exclusief recht om de inhoud die u uploadt te gebruiken om u de diensten van de Marktplaats te verlenen. 

Persoonsgegevens 

 1. Om onze diensten te kunnen verlenen, moeten wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals verder wordt beschreven in onze Privacyverklaring. Wij hebben het recht om onze Privacyverklaring naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken.  

 2. Wij zijn verplicht de persoonsgegevens van onze Gebruikers over te dragen aan andere Gebruikers om transacties mogelijk te maken. In een dergelijk geval wordt de ontvangende Gebruiker beschouwd als verantwoordelijke en zal hij dergelijke gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de transactie en de administratie daarvan, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Materiële schending 

 1. Onverminderd andere bepalingen van deze Voorwaarden die verwijzen naar wezenlijke contractbreuk, en onverminderd de algemene wettelijke bepalingen betreffende contractbreuk, worden de volgende handelingen beschouwd als wezenlijke contractbreuk:

  - Het verstrekken van valse, onjuiste of onvolledige informatie, beschrijvingen, documenten, foto's of afbeeldingen aan ons of aan andere Gebruikers;

  - Het niet betalen van de koopprijs door de hoogste bieder van een kavel;

  - Het uitblijven van betaling van bedragen die moeten worden terugbetaald;

  - Uitblijven van levering van gekochte kavels, behalve in geval van overmacht;

  - Schending van de clausules 10 tot en met 12;

  - Onwettige handelingen of verklaringen, of het overleggen van onwettige documenten of materialen van welke aard dan ook;
   
 2. Materiële contractbreuk kan resulteren in opschorting van uw account of beëindiging van uw account zoals uiteengezet in het artikel 'Duur en beëindiging schorsing', alsmede vergoeding van alle schade die aan ons, aan andere Gebruikers of aan derden wordt berokkend, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen op grond van het contract of de wet. Indien wij dit in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd achten, kunnen wij betalingen die door u zijn gedaan of aan u zijn gedaan, inhouden of opschorten.​

Duur en beëindiging, schorsing 

 1. Het Contract tussen u en ons, dat tot stand komt na aanvaarding van onze Voorwaarden, is een raamcontract van onbepaalde duur. U kunt uw account en daarmee ons Contract op elk moment met onmiddellijke ingang beëindigen. Verplichtingen die op het moment van beëindiging nog openstaan, blijven echter verschuldigd totdat deze zijn uitgevoerd.  

 2. Wij hebben het recht ons contract te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder opgave van redenen. Verplichtingen die op het moment van beëindiging nog openstaan, blijven echter verschuldigd totdat deze zijn uitgevoerd. 

 3. Beide partijen hebben het recht om ons contract te beëindigen in geval van wezenlijke contractbreuk. Indien een wezenlijke inbreuk kan worden hersteld, kan de eisende partij de inbreukmakende partij een redelijke termijn gunnen om de inbreuk te herstellen, maar zij zal hiertoe niet verplicht zijn. Indien een wezenlijke inbreuk binnen een dergelijke toegekende periode wordt hersteld, zal het contract niet worden beëindigd om welke reden dan ook.  

 4. Wij hebben het recht om ons Contract te beëindigen in geval van herhaalde klachten over uw handelingen. 

 5. In alle omstandigheden waarin wij het recht hebben om ons Contract te beëindigen, kunnen wij ervoor kiezen om uw account voor een bepaalde periode op te schorten. Een dergelijke opschorting zal geen verklaring van afstand inhouden van enig ander recht dat wij hebben op grond van het Contract of de wet.  

 6. In geval van beëindiging of opschorting op basis van wezenlijke inbreuk, kunnen wij alle andere accounts waarvan wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze aan u of uw organisatie zijn gekoppeld, beëindigen of opschorten, en kunnen wij elke nieuwe registratie weigeren van uzelf of van een persoon of organisatie waarvan wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat ze aan u of uw organisatie zijn gekoppeld.  

 7. Indien wij menen redelijke aanwijzingen te hebben van fraude, inbreuk of misbruik, kunnen wij besluiten een lopende veiling of bepaalde aangeboden biedingen op een lopende veiling op te schorten en/of te beëindigen. 

Aansprakelijkheid 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheid van Gebruikers, noch voor door Gebruikers verstrekte informatie, noch voor defecte goederen, verloren goederen, mislukte levering of niet nagekomen betalingsverplichtingen. Wij beschikken slechts over beperkte middelen om de juistheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de aan ons verstrekte informatie en van de door Gebruikers ondernomen acties te beoordelen. Alle verkoop- en aankooptransacties die door Gebruikers worden ondernomen, gebeuren op hun eigen risico.  

 2. U erkent dat onze Marktplaats niet altijd online beschikbaar zal zijn. Geplande en ongeplande onderhoudsacties, bedreigingen, storingen van onze service providers en technische storingen kunnen bepaalde onbeschikbaarheden veroorzaken, hoewel wij ons best zullen doen om dergelijke ongemakken te beperken. Wij zullen ons best doen om u op de hoogte te brengen van eventuele storingen indien de omstandigheden dit toelaten. Indien een lopende veiling door gebeurtenissen zou worden verstoord, zullen wij trachten de beste oplossing te vinden om alle ongemakken te beperken.  

 3. Wij kunnen niet garanderen dat onze Marktplaats volledig veilig is en gevrijwaard is van aanvallen door virussen, andere schadelijke code of aanvallen door hackers, hoewel wij ons uiterste best doen om veiligheid te bieden met behulp van redelijke technologische middelen.  

 4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal onze aansprakelijkheid voor door ons veroorzaakte schade nooit indirecte of gevolgschade, winstderving, aantasting van de goede naam of morele schade omvatten. Onze aansprakelijkheid voor directe schade zal beperkt worden tot een bedrag van 200 EUR per schadeveroorzakende gebeurtenis of reeks van herhaalde gebeurtenissen en 250 EUR per gebeurtenis of reeks van herhaalde gebeurtenissen in geval van grove nalatigheid. Wij aanvaarden de volledige aansprakelijkheid in geval van opzettelijk wangedrag door ons of ons personeel.  

 5. Een financiële vordering tegen ons moet binnen 15 kalenderdagen na het bekend worden van de schadeveroorzakende gebeurtenis worden gemeld. Voor zover het toepasselijke recht ons dit toestaat, beschouwen wij een laattijdige kennisgeving als vervallen.  

 6. U bent aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt aan ons, aan andere Gebruikers of aan derden, door contractbreuk, onrechtmatige daad, illegale handeling of inbreuk, met inbegrip van elke schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, en u zult ons schadeloosstellen voor, en ons vrijwaren tegen, alle vorderingen van Gebruikers, derden of autoriteiten die zijn gebaseerd op dergelijke handelingen of nalatigheid.  

Overmacht  

 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of andere tekortkoming veroorzaakt door omstandigheden buiten onze redelijke controle (“Overmacht”), met inbegrip van maar niet beperkt tot burgerlijke onrust, oorlog, embargo, terroristische aanslag, natuurrampen zoals brand, overstroming, explosie, aardbeving, storm, epidemische ziekte, onbeschikbaarheid van transport- of telecommunicatienetwerken, algemene staking, handelingen van overheidsinstanties.  

Verrekening 

 1. Wij hebben het recht om alle financiële vorderingen die u op ons zou hebben, te compenseren met alle financiële vorderingen die wij op u hebben.  

Gehele overeenkomst - Scheidbaarheid 

 1. Deze Voorwaarden, samen met eventuele wijzigingen, documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met ons sluit in verband met de Marktplaats, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Marktplaats.   

 2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal automatisch worden gewijzigd en afgedwongen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling. 

Geen ontheffing 

 1. Geen verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of een andere bepaling, en het niet doen gelden van een recht of bepaling onder deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. 

Toepasselijk recht 

 1. Deze Voorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en u, en de verkoopcontracten die worden gesloten via onze Marktplaats worden beheerst door Belgisch recht, onverminderd het recht van een gebruiker die handelt als consument met een vaste verblijfplaats in de EU om de wetten inzake consumentenbescherming toe te passen die geldig zijn in zijn land van verblijf. Wettelijke instrumenten van internationaal privaatrecht, zoals het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing op verkoopcontracten onder deze Voorwaarden.  

Geschillen en bevoegdheid 

 1. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en elke koopovereenkomst die onder deze Voorwaarden wordt gesloten, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op consumenten, en onverminderd elke andere overeenkomst tussen Kopers en Verkopers. 

 2. Bovendien bestaat bij een geschil tussen een consument met vaste verblijfplaats in een EU-lidstaat de mogelijkheid van onlinegeschillenbeslechting - zie de website voor onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/odr.